# QAdmin轻量级后台模板 基于layui框架与Vue.js构建 轻量不复杂 简洁不简单 ### 经典版 - 每个页面都需要引入左侧菜单与顶栏 - 左侧菜单由vue渲染 - 缺点: 跳转时能看到左侧有闪动的瞬间 - 演示: [http://demo.qadmin.net](http://demo.qadmin.net) ### iframe版 - 只需要一个页面引入左侧菜单与顶栏 - 左侧菜单由vue渲染,主体内容以iframe标签方式展示 - 优点: 传统,简单,上手更快 - 演示: [http://iframe.qadmin.net](http://iframe.qadmin.net) ### NPM ``` npm i qadmin-qadmin ``` ### git仓库 - github: [https://github.com/aa24615/qadmin](https://github.com/aa24615/qadmin) - gitee: [https://gitee.com/flash127/qadmin](https://gitee.com/flash127/qadmin) ### zip下载 - 官方下载: [http://www.qadmin.net/](http://www.qadmin.net/) - A5下载: [https://www.a5xiazai.com/moban/142210.html](https://www.a5xiazai.com/moban/142210.html) - 站长之家: [http://down.chinaz.com/soft/39398.htm](http://down.chinaz.com/soft/39398.htm)